Bedava xx caml sohbet

Âyet-i kerîmedeki günden maksat, zaman dediğimiz zihni ve mücerred mefhûmun, gene zihnî bir devre- sidir; oniki, yahûd yirmi dört saat değil (I. Bu dibâce, dördüncü ciltte bildireceğimiz gibi, Konya'da, Mevlânâ Müzesinde bulunan ve Sultan Veled'in yazması olan IV. Bütün bunlar bize, Mevlanâ'nm, ikinci cilde, bi- rinci cilde olduğu gibi bir dîbâce yazdığım, yahut yazdırdığını, sonra bu dibaceyi yenilediğini, daha doğrusu, yeniden bir dibâce yazdığını, bu ikinci di- bacenin kabul edildiğini, fakat ilk dibacenin de, gene Çelebi Hüsâmeddin tarafından, Mevlanâ'nm bir ar- mağanı olarak saklandığını, sonradan da bulunup kaybolmaması için yazıldığını açıkça göstermekte- dir.

Âyet-i Kerimede Allah'ın gökleri ve yerleri altı günde yaratması, kâinatın kurulu düzen haline altı günde geldiğini ifade eder. Arabçada bin, sayıların sonudur ve çok uzun, süreli zaman mânâsını verir. Bu ba- kımdan, nesihle yazılmış olan bu nüshanın, Mevlâ- nâ'dan çok sonra yazılmış bir nüsha olmadığına ve nıüstenslhin elinde, Mevlânâ'nın zamanına dek varan nüshaların bulunup bunlarla mukabele edildiğine hükmetmemiz icabcder *. Çetin, "Mesnevinin Kon- ya Kütüphanelerindcki Eski Yasmaları" adlı makalesini neş- retti ve bu maksılede bu nüshanın tavsifini yaptı, litraflı tav- sifi için bu makaleye bakım» (Şarkiyat Mecmuası, IV, İst Edebiyat Knkiiltesi Basımevi, 1901, s. Ml-SNf Vl SFRHI II Bu nüshada, dördüncü cildin de ayrı bir diba- cesi var ki sonunda, "Muharriruhul aziz Husâmüd- din" kaydını taşımakta.

Bedava xx caml sohbet-84Bedava xx caml sohbet-34Bedava xx caml sohbet-84

30* — »nr, 157 ur Haslın Sahi f e Ayıyla, onun vefasına güvenen ahmak SOS — 307 157 Mnsâ - Bu«ağıya tapan 307 — 310 158 Öğütçünün, adamı bırakıp »itmesi 310 — 312 160 Delinin Calinos'a yaltaklanması 312 — 313. Bu dibacenin sağ kenarındaki kısmında, "Allah aziz sırrını kutla- sın, Hazret-i Mevlânâ'nın kutlu el yazısından, tıpkı- tıpkısına nakledilmiştir" mealinde, "Nkl ez dest-i hatt-ı mübârek-i Hazret-i Mevlânâ kaddâsa Uâhu bl sırrıh'il-azîz bi aynihi" kaydı var.

390 — 391 200 265 IV Kaklık -Salıltc Muâvıye'nin lblts'i söyletmesi "? BM d0|r „ o Urak „ u ATİyç .; c -, ö ; lc : 392 - 3t, J 201 mesi ... £ _ £ O^uiarm, öbürü korksun diye başkan, öldürmesi 427 " 218 Kendilerine tapanlar, Peygamberlerle erenlerin var- lıklarına Sükretmeyenler 428 - 430 219 Kocalnnş adam - Hekim ,, n Cuhl'yc ait hikâye 430 ~ 488 220 Çocuğun iri bir adamdan korkması ' «î " 2„ Ok «tan,„ hikayesi «! d^rit T:' da: m aziz sırmu kuto - ** i ff 1 ' Oidiyorsa biz sürüyoruz; Kadeh dolunca da, biz çeviriyoruz hamağı onu. *55 K ene görünü SW*uü* azaltr, kör] e§ ir ; gene keskin Jik S SrÎT^ Zahm Gte -vinç gt S orta halde bulunuş gücü, hayır gücü, ger Sk Sde bunun gibidir; bunları anlayış dahiyle.

Bu kavmin, Ansâr olduğunu, dinden dönenlerle 10 MESNEVİ SI2RH1 II savaşan ve Ebû-Bekr zamanında dinden dönenlere ve yalancı peygamberlere karşı gönderilen ordu bulun- duğunu söyleyenler olmuştur; Yemenlilerdir diyen- ler de vardır. Emîr'ül-Mü'minîn Alî, "Bir toplum vardır, Allah'a sevâp elde etmek için kulluk eder; bu tacirlerin kulluğudur; *Nr_ topluluk, korku yüzünden kulluk eder, bu da kölelerin kulluğudur; bir toplum da Allah'a .şükretmek için kulluk eder; ıjt TBu, TTurlerin kulluğudur» buyurur (Nehc'ül-Belâ- ga, İT s. * mesnevi şerhi n 11 Bu çeşit kullar, elbette Allah'a olan sevgilerin- den ve ihlâsla kullukta bulunurlar; bu yüzden de Allah'ın sevgisini, rızâsını kazanmış olurlar ki bu, Allah'ın bir lûtfudur, bir ihsanıdır; bu bakımdan gene ihsan ve kerem, O'nundur.

Bu, Allah'ın lütuf ve inâyetidir ki dile- diğine verir ve Allah'ın lûtfu boldur; O her şeyi bili- cidir." (Kur'ân-ı Kerîm, V, Mâide; 54). Her de^ virde kötüye ve kötülüğe karşı koyanlardır diyenler de olmuştur ki her halde en doğru söz de budur (Abdülbâki Gölpmariı: Kur'ân-ı Kerim ve meüli, İst Remzi Kitabevi, 1377-1958, C. Gerçekten de Allah sevgisine, rızâsına mazhar olanlar, elbette O'nun sevgisini, rızâsını elde edecek kullukta bulunanlardır.

agu o çeşit kişilerdir kurtulanlar, muratla nna erenler ve kimin iyilikleri hafif gc & ger- ffî22 'İ 1 ki f i,erdir kendi Icrini -Cîi S lar, Cehennemde ebedidir onlar." Kur'ân vvttt Müminûn, 101-103. V K- nâ ' nm Wr ga2ellnin onuncu beytidir (W- 1958, s. (METİN) Mesnevî'nüı İkinci Cildi • Bir zaman, bu Mesnevi gecikti; kanın süt olmasına bir zaman gerok.

' XXI11 ' * "Kim bir iyilikle Tanrı tapuma gelirse om kötülükle ge H«e ancak ona karşUık ve onun mis S bir ceza ile cezalaııd.nlacakür ve onlara zulmedü m yecektir.» VI, En'âm, 160. Bir güzelce işit: Bahtın yeni bir çocuk do- ğurmadıkça kan, tatlı süte dönmez.

Sahife 1 - 265 içindekiler Baslık Sahifc Dîbâce 3 6 2, ™ 6— 8 7 Şerh 7-1*8 Başlangıç 11 — 26 13 Şerh 27 - 5 18 Ömer'in »amanında birinin, hayâlini Yeni Ay san- ması . 38 Şerh 75- »6 42 Padişahın doğanı, kocakarının evinde bulması . 86 — 90 48 Şerh 91 - 92 50 Ahmed-i HıUraveyh'in, borçlulara helva alması . 93 — »S 51 Az ojçla da kör olma diye bir şahidi korkutmaları 98 — 99 54 îsi'nın duasıyla kemiklerin dirilmesi ...... müflisten şikâyetleri 118 — 120 64 Müflis hikâyesinin sonu 120 _ |o« 65 Buna uysun bir lıik Aye 127 - 130 68 5 * rh 131 - 138 70 Bir töhmet y Ustlnden anasını öldüreni kınamaları İST - 142 73 ^ crh Ha - 1-r.i 76 Padişahın, köleyi imtihanı 154 - 155 82 Padişahın, kullardan birini bir yere göndermesi, öbürlerinden, onu sorması 15B — 159 83 TCulıın, dostunun doğrulumuna and irmesi ,...! erh 225 — 227 117 Efendisinin Lokman'] sınaması 228 — 231 119 I.okrnan'ın üstünlüğünün meydana çıkması . 37fl — 277 142 Musa'ya, çobandan öşür dilemesi için vahiy gelmesi 277 - 28) 143 Müaâ'nırs, Tanrı'dan sorusu 281 — 280 145 ^ cr| 287 - 294 148 Bir beyin, ağzına yılan kaçmış birisini incitmesi . 331 170 lîlr şeyhin, Baycztd'c, beni tavaf et demesi . 175 Seyyid-i Eceli - Delkak 349 179 Kendini deli gösteren ulu 349 — 850- 179 Köpeğin kör dilenciye saldırması 351 — 353 180 M ııbtesip - Sarhoş 353 — 351.181 Soru soranın o uluyu ikinci kere sör.e tutmnsı . S72 — 379 191 İblis - Muâviye 380 195 İblis'in Muâviye'ye bahnneler getirmesi 380 — 881 195 tblts'in Muâviye'ye cevabı 381 — 383: 195 Muâviye'nin, İblts'e, onun düzenlerini anlatması . 384 — 385 197 İblîs'in cevabı 385 — 887 197 Muâviye'nin İblis'e öfkelenmesi 387 — 888 198 Muâviye'nin Tunrı dergâhına sulanması 888 — 8S! ÎÎÎIÎÎÎ î« Aykır, mezhepler hakkında şüpheye dalış . 447 - 450 228 Edhem OKİu hikâyesinin «onu 450-482 l Z\ Birisinin, Tanr, , uçum a bakmıyor demesi; guavb'm cevabı . Şeyhi kınayış hikâyesinin ionu .' .' ~ T, IH Ayinin Mustafâ^ he , yerde nama. 14 ÜMKEVI $£ RH ; ii Delinin başındaki sevda hoştur Fakat senin sevdan obuası şart.

55 — 67 32 Bir yılancının, başka bir yılancıdan yılan çalması 67 33 Şerh *« 34 Yol arkadaşının, isa'dan kemikleri diriltmesini iste- mesi 69 - 60 34 Sûttnin, hktnetçtslne hayvanı tımar etmesini söyle- mesi 60 - 61 35 Yüce Tann'nın, halkı yaratırken mclekterle konuş- ması 61 — 68 35 Hikâyenin manasının anlatılmamas 63 — 6* 36 Hizmetçinin, söu Unde durmaması — 67 37 Kervan halkının, sftfînln eşeğini hasta sanması . 99 — 10» 54 Şerh 103 - 108 56 Köylünün, karanlıkta ök Uzü «anarak arslanı okşa- ma» 109 - 110 59 safîlerin, semâ* meclisi dusooek için konuğun ese- fini salmatan 110-115 60 fi ggg Sahife Kadı tellallarının, bir müflisi halka hil.linııclcri . «6 — 208 103 §prh 209 - 217 109 Xti'n-Nûn'un hatırını sormak için tımarhaneye git. 199 tblis'in düzenini tekrar unlatması 389 — '310 199 Muâviye'nin tekrar sorması . .' \ ' iu _ * ' Jicrşeyi sınayış 419 Deve arayan hikayesinin faydasm, 'anlatış ■ ' " ' J, I ! 7^ Herkeste bir Mescid-i Dırâr var ' _ Hintlinin bir £ ucundan dostuyla sarmaş, : . ' Dünyâm sevgililer kaplasa, Bizim şu sultânımızdan dalıa hoşu yoktur da; olamaz da.

• "Ey inananlar, içinizden kim çıkar da dininden dönerse Allah, onlara bedel bir kavim getirecektir yakında ki o, onları sevecek, onlar da O'nu sevecek- ler; onlar, inananlara karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı yüce ve üstün olacaklar; Allah yolunda sava- şacaklar ve hiç bir kınayanın kınamasından kork- mayacaklar. * Mevtana, bu âyetteki "O, onları sever, onlar da O'nu severler" sözünü ele alıyor da, "O, onlan sever" sözü diyor, mânâyı tam olarak anlatmakta ''Onlar da O'nu severler" sözü nerede kaldı?

İta^S ağır gehrse, onlardır kurtulanların, muratlar! Bu yatl | a „„ tcrcc me ve metinlerini, ta v Sİ f te vern^tik. "Kim bir kötülükle gelirse, ona, ancak o kötülüğe benzer, ona eşit bir karşılık var." Maksat, rahmetin fazla ol- duğunu bildirmektir. Toprak noktasından tut da, tâ yaratışın do- ğusuna dek git; herşeye, kadrince, lâyığınca bir kar- şılık var.

MESNEVİ İERHİ n 15 erenlerin ta kendileri ve tartılan, kimlerin yeğin ge- lirse, onlardır kendilerine ziyan edenlerin, boyuna cehennemde kalacakların ta kendileri." [Sol kenarda: Allah aziz sırrını kutlasın.... • "Temizlerindir temizler." Fakat nerede o kişi ki kendisini verir de karşılık olarak, ancak Tanrı'yı alır?

Tags: , ,