Mahilig sa sex on chat

(Kenneth wants to intentionally destroy the life of Bill.) Word: sagap1 Active Verb: makasagap English Definition: (verb) to inhale something; figuratively, to pick up a rumor unintentionally L2 Definition: Notes: Examples: Umakyat ka sa bundok kung gusto mong makasagap ng sariwang hangin.

(You go up the mountain if you want to inhale some fresh air.) Word: sagap2 Active Verb: masagap English Definition: (verb) to inhale something; to pick up a rumor unintentionally L2 Definition: Notes: Examples: Hindi niya akalain na may masasagap siyang tsismis sa party ni Maria. (Respond to Ana's letter.) Word: sagupa2 Active Verb: managupa Passive Verb: sagupain English Definition: (verb) to encounter; to combat; to collide L2 Definition: Notes: Examples: 1) Managupa tayo ng kalaban.

Mahilig sa sex on chat-51

(Tell us what happened to you yesterday.) Word: sali2 Active Verb: magsali Passive Verb: isali English Definition: (verb) to allow one to participate; to include in a group or group work L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsali ka ng ilang bata sa ating laro.

(You include some children in our game.) 2) Isali mo ang mga bata sa laro.

(Pierce the cow's chest.) Word: saksak2 Active Verb: magsaksak Passive Verb: isaksak English Definition: (verb) to stuff; to cram in clothes as in packing L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsaksak tayo ng papel sa loob ng bag.

(Let us stuff some papers in the bag.) 2) Isaksak mo ang mga papel sa loob ng bag.

(You hang some clothes on the clothesline.) 2) Isabit mo ang damit sa sampayan.

(Hang the clothes on the clothesline.) Word: sabong2 Active Verb: magsabong Passive Verb: isabong English Definition: (verb) to engage in cockfighting; to play or bet in a cockfight L2 Definition: Notes: Examples: 1) Ayaw nilang magsabong sa Mahal na Araw.

(Stuff some papers in the bag.) Word: salakay2 Passive Verb: salakayin English Definition: (verb) to invade (a place) L2 Definition: Notes: Examples: Salakayin natin ang kuta ng mga rebelde.

(Let us assault the fort of the rebels.) Word: salansan1 Active Verb: magsalansan Passive Verb: salansanin English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalansan ka ng mga plato sa aparador.

(I took a plane to Baguio.) Word: sakay2 Active Verb: magsakay Passive Verb: isakay English Definition: (verb) to load in a vehicle L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsakay ka ng sampung tao sa jeep.

Tags: , ,