Memphis bell sexy cam fortress In dian sex kams pic

(Tell us what happened to you yesterday.) Word: sali2 Active Verb: magsali Passive Verb: isali English Definition: (verb) to allow one to participate; to include in a group or group work L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsali ka ng ilang bata sa ating laro.

(You include some children in our game.) 2) Isali mo ang mga bata sa laro.

(Stack the plates properly.) Word: salaysay2 Active Verb: magsalaysay Passive Verb: isalaysay English Definition: (verb) to narrate; to relate; to tell a story L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalaysay ka sa amin ng iyong kuwento.

Memphis bell sexy cam fortress-27

(You should ask first for permission from your boss before you go on leave for a long time.) 2) Sabihin mo sa iyong boss na ikaw ay mawawala ng matagal.

(Tell your boss Word: sabit2 Active Verb: magsabit Passive Verb: isabit English Definition: (verb) to hang L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsabit ka ng damit sa sampayan.

(Go with Jose on the way to the office.) Word: sabay2 Active Verb: magsabay English Definition: (verb) to go with; to go at the same time L2 Definition: Notes: Examples: Magsabay na kayo nila Bill at Monica papuntang White House.

(You go with Bill and Monica on the way to the White House.) Word: sabi Active Verb: magsabi Passive Verb: sabihin English Definition: (verb) to say; to ask permission; to tell; to relate L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsabi ka muna sa iyong boss kung gusto mong umalis ng matagal.

(I took a plane to Baguio.) Word: sakay2 Active Verb: magsakay Passive Verb: isakay English Definition: (verb) to load in a vehicle L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsakay ka ng sampung tao sa jeep.

(You load ten people on the jeep.) 2) Isakay mo ang iyong aso sa kotse.

(You stack the plates in the cupboard.) 2) Salansanin mo ang mga plato.

(Stack the plates.) Word: salansan2 Passive Verb: isalansan English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack L2 Definition: Notes: Examples: Isalansan mong mabuti ang mga plato.

(Load your dog in the car.) Word: sakit3 Active Verb: sumakit English Definition: (verb) to ache; to be in pain; to be ill L2 Definition: Notes: Examples: Sumakit ang aking ulo nang marinig ko ang boses ni Josie.

(My head ached when I heard Josie's voice.) Word: saklolo Active Verb: sumaklolo English Definition: (verb) to aid; to succor; to help L2 Definition: Notes: Examples: Sumaklolo kami sa mga nasalanta ng baha.

(You hang some clothes on the clothesline.) 2) Isabit mo ang damit sa sampayan.

Tags: , ,